Hệ thống tuyên ngôn

Sứ mệnh

Sáng tạo ra các sản phẩm có giá trị cao trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ

Chiến lược

  • Đơn giản hoá
  • Liên kết chiến lược