Nhượng quyền kinh doanh

Unit Share nhượng quyền mô hình kinh doanh quốc tế theo khu vực.
Hợp đồng nhượng quyền thường có thời hạn từ 10-25 năm. Quyền lợi và trách nhiệm giữa hai bên được gắn kết chặt chẽ trong suốt thời hạn của hợp đồng.

Chuyển giao và hỗ trợ:

  • Quyền khai thác thương hiệu
  • Mô hình kinh doanh
  • Các qui trình vận hành
  • Đào tạo và huấn luyện
  • Hỗ trợ vận hành ban đầu
  • Hỗ trợ Marketing …

Yêu cầu đối với đối tác:

  • Gắn kết chặt chẽ
  • Năng lực phù hợp
  • Động lực làm việc cao
  • Vốn đầu tư tối thiểu theo qui định