Mục tiêu

Năm 2020:

Trở thành công ty tinh gọn và hiệu quả hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ.